Mökkilaiturin rakentaminen suunnitelmissa – isompi laituri tarvitsee aluehallintoviraston luvan

Rantamökin omistajilla on erilaisia toiveita mökkirannastaan ja laiturista. Mökkiläisen ei kuitenkaan kannata tilata kaivinkonetta ruoppaamaan rantaa ja tekemään pengertä laituria varten

Pienehkön laiturin voi rakentaa omaan rantaan ilman lupaa. Isomman laiturin rakentaminen vaatii yleensä aluehallintoviraston luvan.

Puruvesi

Rantamökin omistajilla on erilaisia toiveita mökkirannastaan ja laiturista. Mökkiläisen ei kuitenkaan kannata tilata kaivinkonetta ruoppaamaan rantaa ja tekemään pengertä laituria varten hetken päähänpistosta.

Pienehkön laiturin voi rakentaa omaan rantaan ilman lupaa. Isomman laiturin

rakentaminen vaatii yleensä aluehallintoviraston luvan. Ennen

rakennuspuuhiin ryhtymistä on hyvä ottaa yhteyttä oman alueen

ELY-keskukseen ja selvittää onko tarpeen hakea lupa. Lupaa haetaan

aluehallintovirastolta sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisesti.

Alle 500 kuution suuruisesta ruoppauksesta on aina ilmoitettava

ELY-keskukselle. Ilmoitus on tehtävä ennen töihin ryhtymistä. Alle 500

kuutiometrin suuruisesta ruoppauksesta yleensä riittää ilmoituksen

tekeminen ELY-keskukselle. Isompi ruoppaus vaatii luvan

aluehallintovirastolta. Ruoppauksessa tulee huomioida esimerkiksi se, että

ruopattu maa-aines sijoitetaan maalle riittävän kauas vesistöistä.

Laituria varten voi tarvita myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen

toimenpideluvan. Sen vuoksi on hyvä olla yhteydessä kunnan

rakennusvalvontaan tai tarkistaa asia kunnan rakennusjärjestyksestä.

Yleensä vesialue on osakaskunnan yhteistä vesialuetta, joka ei

kuulu rantakiinteistöön.

Rantapaikan omistaja saattaa ajatella, että mökkiranta on hänen omaa

alueettaan. Yleensä vesialue on osakaskunnan yhteistä vesialuetta, joka ei

kuulu rantakiinteistöön. Rannassa voi olla myös vesijättöä, joka ei kuulu

kiinteistöön vaan vesialueeseen.

Pieniä toimenpiteitä saa rannassaan tehdä, vaikka ei omistakaan vesialuetta

tai vesijättöä. Esimerkiksi vähäisestä ruoppauksesta on ilmoitettava

ELY-keskukselle ja vesialueen osakaskunnalle.

Luvan myöntämiseen vaikuttavat käyttötarve ja hankkeesta muille aiheutuvat

vaikutukset. Vesilain mukainen lupa myönnetään aina, jos hankkeen

vaikutukset ovat vähäisiä. Käyttötarpeen mukaiseen laituriin saa yleensä

luvan, kunhan siitä ei aiheudu liian suurta haittaa muille. Suuren laiturin

rakentamiseen pelkästään yksityiseen käyttöön ei välttämättä myönnetä

lupaa, jos siitä aiheutuu haittaa muille. Ennen lupapäätöksen tekemistä

aluehallintovirasto kuulee lähialueen rannanomistajia ja vesialueen

omistajaa. He voivat kertoa mielipiteensä hankkeesta ja siitä, aiheutuuko

hankkeesta heille mahdollisesti haittaa.

Joskus voi käydä niin, että rantamökin omistaja tekee ison laiturin ja

huomaa luvan tarpeen vasta sen jälkeen. Silloin voi hakea lupaa rakenteen

pysyttämiseksi. Toisinaan luvan saaminen edellyttää muutostöitä. Jos lupaa

ei voida myöntää, pitää luvaton rakennelma poistaa. Ikävän yllätyksen

välttämiseksi kannattaa selvittää etukäteen onko lupa tarpeen, ja hakea

lupa ajoissa.

Hyvä suunnittelu vähentää hankkeesta aiheutuvia haittoja muille. Ympäristön

olosuhteet kannattaa ottaa huomioon. Esimerkiksi kelluvat laiturit ovat

yleensä parempia kuin pengerrakenteet. Rannan pengertäminen voi heikentää

veden virtauksia ja lisätä omankin rannan umpeenkasvua. Matalaan rantaan

voi sopia laiturin ja ruoppauksen yhdistelmä. Myös laiturin sijoittamisella

voidaan vaikuttaa haittoihin.

Vesialueen käytöstä kannattaa sopia vesialuetta hallinnoivan osakaskunnan

kanssa. Myös naapurien mielipiteitä kannattaa kuunnella jo ennakkoon.

Silloin pystyy parhaiten rakentamaan rantansa tavalla, jonka myös muut

voivat hyväksyä.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka