Savonrannan rantayleiskaavan muutos teknisen lautakunnan käsittelyyn ensi viikolla

Metsähallituksen ja Savonlinnan kaupungin valmistelema Savonrannan rantayleiskaavan ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja siihen annetut lausunnot on käsitelty. Ehdotus menee

Teknisen lautakunnan käsittelyyn menevä kaava ulottuu muun muassa sokkeloisen Kieluajärven alueelle.

Puruvesi

Metsähallituksen ja Savonlinnan kaupungin valmistelema Savonrannan rantayleiskaavan ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja siihen annetut lausunnot on käsitelty. Ehdotus menee Savonlinnan teknisen lautakunnan käsittelyyn ensi viikolla.

– Savonrannan ranta-asemakaavan muutos tulee tarpeeseen, sillä sekä ilmastonmuutos että koronaepidemia ovat lisänneet suomalaisten kotimaan matkailua, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Jarkko Mähönen sanoo.

– Savonlinnan kaupungin strateginen päämäärä on hyödyntää ainutlaatuista luontoa ja ympäristöä matkailun kehittämisessä. Metsähallituksen kaavahanke parantaa tulevaisuudessa Koloveden kansallispuiston saavutettavuutta ja edistää Savonlinnan ja Saimaan tunnettavuutta luontomatkailukohteena, Savonlinnan kaavoituspäällikkö Päivi Behm selvittää.

– Metsähallituksen tavoitteena on ollut etsiä keinoja luontomatkailun edistämiseen ja yksi matkailua tukeva alue on sijoitettu kaavassa Kieluajärven alueelle, missä se tukee parhaiten Koloveden kansallispuistoon liittyvää matkailua, Mähönen kertoo.

– Lisäksi alueelle on sijoitettu kaksi muuta matkailua tukevaa aluetta (RM-alueet), joiden tarve on noussut esille kaavamuutosprosessin aikana. Kotimaan matkailu ja etenkin luontomatkailu on noussut uuteen suosioon, ja ihmiset kaipaavat majoituspaikkoja ja palveluita, Mähönen sanoo. Matkailijoiden viipymän pidentäminen on myös yksi Metsähallituksen ilmasto-ohjelmassa havaittu keino matkailusta aiheutuvan hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

– Kaikille RM-alueille tulee laatia vielä yksityiskohtainen asemakaava, Mähönen jatkaa.

Kaavaehdotuksessa on tarkasteltu suojelualueita lukuun ottamatta Metsähallituksen koko maa-alueiden rantarakennusoikeus vesistökohtaisesti ja selvitetty sen sijoittaminen alueelle huomioiden Metsähallituksen kaavoitusperiaatteet.

Alueeseen kuuluu lähes 30 eri vesistöä ja 11 eri tilaa. Rantaviivaa on noin 53 kilometriä, josta niin sanottua mitoitusrantaviivaa on noin 28 kilometriä. Metsähallituksen laskennallinen kokonaisrakennusoikeus alueella on 117 rakennuspaikkaa, joista voimassa olevaan kaavaan on merkitty 21.

– Kaavamuutosehdotukseen valtion maille on merkitty 50 omarantaista rakennuspaikkaa eli siihen on sijoitettu omarantaisesta rantarakennusoikeudesta vain noin puolet, Mähönen kertoo.

Suunnittelualueen keskeinen osa jää edelleen pääosin rakentamattomaksi, sillä rantarakennusoikeutta on siirretty jo rakentamiseen osoitetuille järville keskeisen alueen ulkopuolelle. Rakennuspaikkoja on muun muassa Riihilammen, Kiurunjärven, Kalliojärven ja Suuren Vasarajärven rannoilla. Rakennuspaikat on valittu niin, että rakentaminen niille on järkevästi toteutettavissa.

Kaavaehdotus etenee teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen kaupungin kaavanhyväksymismenettelyyn.

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys on kertonut olevansa huolestunut kaava-alueeseen kuuluvan Kielua-järven ympäristöön kohdennetuista rakentamissuunnitelmista. Matkailukeskuksen tai lomakylän rakentamisen mahdollisuus herkälle erämaa-alueelle on yhdistyksen mielestä tarpeetonta ja arveluttavaa.

Huoli tuli ilmi luonnonsuojeluyhdistyksen Savonlinnan kaupungille lähettämässä lausunnossa, kun kaava oli nähtävillä viime keväänä.

Lausunnossaan luonnonsuojeluyhdistys totesi, että tyypillinen Kolovedellä retkeilevä on omatoiminen meloja tai soutaja, joka yöpyy teltassa tai laavulla.

– Tämä on Kolovedelle sopiva liikkumistapa emmekä pidä muunlaisen matkailun ohjaamista sinne järkevänä, yhdistys lausui.

Luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä Savonrannan rantayleiskaavamuutokseen sisältyvä RM-alue Kieluan järven rannalla on tarpeeton ja alueen luontoarvojen kannalta arveluttava.

Luonnonsuojeluyhdistys toi esille, että kaava ehdotetussa muodossa avaisi Kieluan rannat muullekin rakentamiselle kuin lomakylälle. Yhdistys esitti RM-alueen poistamista kokonaan kaavasta.

Yhdistys katsoo, että laajoja, yhtenäisiä, rakentamattomina säilyneitä valtion omistamia rantakokonaisuuksia ei pidä kaavoittaa rakentamiseen ja huomauttaa, että tämä on ollut ennen myös Metsähallituksen kiinteistökehityksen periaate.

– Yhdymme maakuntaliiton ja Etelä-Savon ELY-keskuksen näkemykseen, jonka mukaan Koloveden, Kieluansalon ja Kakonsalon muodostamalle kokonaisuudelle tulisi laatia alueen luontoarvot huomioiva matkailun ja virkistyskäytön suunnitelma, yhdistys lausui.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka