0

Kuntalaiset ohjeistivat talousarvion laadintaa Enonkoskella – kyselyyn vastasi 105 kuntalaista ja henkilöstön edustajaa

Enonkosken kunnanhallitus käsitteli ja hyväksyi elokuussa kunnan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2020-2022.
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan lisäesityksen, että Enonkosken kunta valmistelee vuoden 2020 talousarviota kuntalaisia kuulemalla tekemällä kunnan nettisivujen kautta talousarvioita varten kyselyn, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus esittää itse mahdollisia säästökohteita kunnassa.
Kysely toteutettiin 19.9.-4.10.2019 välisenä aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 105 kappaleita. Vastanneista 84 oli kuntalaisia ja 21 henkilöstön edustajia.

Kyselyssä pyydettiin merkitsemään kolme tärkeintä toimenpidettä, joita kunnan talouden tasapainottamiseksi tulisi tehdä, joilla kunnan talousarvio tulisi saada tasapainoon.
Eniten kannatusta kuntalaisten keskuudessa talouden tasapainottamiseksi saivat toimenpiteet, joissa kuluja karsitaan sisäistä tehokkuutta parantamalla, esimerkiksi prosesseja kehittämällä -70 prosenttia vastaajista nosti tämän yhdeksi vaihtoehdoksi, tuloja lisäämällä esimerkiksi kunnan omaisuutta, kuten kiinteistöjä ja maa-alueita myymällä (52 %) ja kuluja karsimalla esimerkiksi siirtämällä toimintaa yksityisille yrityksille (44 %). Lisäksi kannatusta sai ”jokin muu toimenpide”, joissa oli mainintoja mm. yrittäjyyteen panostamisesta ja palvelujen kilpailuttamisesta.

Kunnan henkilöstön keskuudessa samat toimenpiteet saivat kannatusta, kuin kuntalaistenkin keskuudessa, eli tulojen lisääminen esimerkiksi kunnan omaisuutta, kuten kiinteistöjä ja maa-alueita, myymällä – 57 % henkilöstön vastauksissa nosti tämän yhdeksi vaihtoehdoksi ja kuluja karsimalla sisäisen tehokkuuden parantamisella, esimerkiksi prosesseja kehittämällä (57 %). Henkilöstön vastauksissa nousi myös toimenpiteeksi tulojen lisääminen esimerkiksi maksuja korottamalla (48 %).

Kysyttäessä ensisijaista toimea, jolla kunnan merkittävimpiä investointeja tulisi rahoittaa, kuntalaisvastaajista 57 prosenttia esitti mallia, jossa investointeja katetaan käyttötalouden ja verotulorahoituksen yhdistelmällä – samaa mallia kannatti 62 prosenttia henkilöstön vastaajista.
Kuntalaisten mielestä teknisessä toimessa talouden tasapainottamista tulisi tehdä työttömiä osallistamalla, toimintoja vähentämällä tai tehostamalla, kilpailuttamisella, yksityistämisellä (esim. alueiden/teiden kunnossapidosta/liikuntapaikkojen hoidosta tinkiminen, leikkipuistojen vähentäminen), työn laatua kehittämällä ja kiinteistöjä sekä tontteja myymällä. Kuntalaisvastaajat toivoivat myös harkintaa investointeihin. Toisaalta vastaajat antoivat myös paljon palautetta, että teknisessä toimessa ei ole perusteltua säästää mistään.
Henkilöstön vastauksissa teknisen toimen säästöt tulisi tehdä mm. leikkipuistojen vähentämällä, palvelujen ulkoistamisella ja toimintojen tehostamisella.
Sivistystoimen talouden tasapainottamiseksi kuntalaiset esittivät, että kirjastossa otetaan käyttöön lainausautomaatti tai itsepalvelukirjasto sekä aukioloaikoja voidaan supistaa. Opetuksessa kuntalaiset ovat valmiit säästämään oppimateriaaleissa ja ottamaan käyttöön sähköisiä kirjoja. Kuntalaiset olivat valmiita kasvattamaan luokkakokoja ja ottamaan iltapäiväkerho maksulliseksi. Toisaalta vahvaa kannatusta sai myös kuntalaisten keskuudessa se, että sivistystoimeen ei kohdisteta säästötoimenpiteitä. Kunnan henkilöstö esitti myös kirjastoon itsepalveluautomaattia tai kirjastopalvelujen supistamista.

Vapaa-aikatoimessa kuntalaiset olivat valmiita säästämään avustuksissa ja tapahtumissa, korottamaan taksoja ja maksuja (kuntosali, tilojen vuokrat, uimahallikäyntien tukemisen lopettaminen). Toisaalta kannatusta sai myös kuntalaisilta ehdotus, että säästöjä ei pidä kohdentaa vapaa-aikatoimeen ja toivottiin yhdistysten ja vapaaehtoistyön arvostamista. Henkilöstö puolestaan kannatti vapaa-aikatoimen osalta kuntosalimaksujen nostamista, avustusten lopettamista tai vähentämistä sekä liikuntapalveluista tinkimistä.
Kuntalaiset esittivät yleishallinnossa talouden tasapainottamiseksi selkeästi eniten sähköisiin palveluihin ja kokouskäytäntöihin siirtymisellä, kokouspalkkioiden pienentämisellä tai lopettamisella sekä lautakuntia vähentämisellä ja kulujen karsimisella. Henkilöstön keskuudessa vahvimman kannatuksen sai siirtyminen sähköisiin kokouksiin ja sähköisten palvelujen käyttöönotto.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa kuntalaiset toivoivat talouden tasapainottamiseksi eniten ennaltaehkäisevään työhön panostamista, prosessien kehittämistä ja toimintojen tehostamista. Kuntalaiset olivat valmiit myös korottamaan asiakasmaksuja ja ehdotuksia sai myös sote-palvelujen ottaminen takaisin kunnan omaksi palveluksi. Toisaalta kuntalaiset eivät olleet valmiit säästämään missään sote-palveluissa. Henkilöstö puolestaan toivoi ennaltaehkäisevään työhön panostamista ja prosessien kehittämistä sekä toimintojen tehostamista sote-palveluissa.
Hallitus merkitsi kyselyn tulokset tiedoksi ja lähetti ne eteenpäin lautakunnille ja valtuustolle tiedoksi.

Viikon kysymys

Oletko nähnyt Saimaalla norppaa?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...