0

Metsäteiden rakentamisen ja kunnossapidon laatua voidaan yhä parantaa – Suomen metsäkeskus teki tarkastuksia

Suomen metsäkeskuksen tarkastuksissa ilmeni, että kolmannes tänä vuonna Kemera-tuella rakennetuista ja perusparannetuista metsäteistä oli korjaustöiden tarpeessa.

Aiemmin rakennetuilla ja perusparannetuilla metsäteillä kunnossapitotyöt oli tehty kohtuullisen hyvin. Metsäteiden kuntoa voidaan parantaa riittävällä sorastuksella, lanauksilla ja tieluiskien raivauksilla.

Suomen metsäkeskus on tarkastanut Kemera-tuella rakennettujen ja perusparannettujen metsäteiden kuntoa. Tarkastuksia tehtiin kuluvana vuonna 78 tiekilometrillä eri puolilla Suomea.

Yli puolet tarkastetuista metsäautoteistä täytti metsätieohjeiden vaatimukset. Sen sijaan noin 30 prosentille teistä tarvittiin korjaustoimenpiteitä. Eniten huomautettavaa rakennetuilla ja perusparannetuilla metsäteillä havaittiin sorastuksessa ja kääntöpaikkojen mitoituksessa.

Usealle metsätielle soraa ei ollut ajettu riittävältä leveydeltä. Myös monet metsäautoteiden kääntöpaikat olivat liian kapeita puutavarankuljetusautojen kääntymiseen. Kääntöpaikkojen rakentamisen laatu on kuitenkin parantunut viime vuosikymmenen aikana.

Metsäkeskus tarkasti myös vuonna 2010 Kemera-rahoitusta saaneiden metsäautoteiden kunnossapitoa. Tarkastuksia tehtiin satunnaisotannalla 105 metsätiellä ja yhteensä 220 tiekilometrillä.

Metsäteiden kunnossapitotöistä useimmiten hoitamatta olivat jääneet lanaukset sekä heinän ja vesakon niitot. Lähes joka neljäs tarkastettu metsäautotiekilometri oli lanauksen tai niiton tarpeessa.

– Metsätien rakentaminen tai perusparannus on tieosakkaille suuri rahallinen panostus, jota ei kannata mitätöidä tien huonolla kunnossapidolla. Tiekunnan aktiivisuus ja säännölliset kokoukset antavat hyvät askelmerkit tien hyvälle kunnossapidolle, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskus on mitannut metsäteiden kantavuutta pudotuspainomittauksilla 115 kilometrillä tänä vuonna. Pilottikokeilun tulokset osoittavat, että kantavuudessa on parantamisen varaa varsinkin turvemailla ja metsäteillä, joilla on hienojakoisia maalajeja.

Metsäteiden tarkastuksissa ja kantavuusmittauksissa havaittiin, että metsäteillä olisi syytä käyttää tiejyrää. Jyrääminen tiivistää maakerrokset ja parantaa tien kantavuutta.

– Kantavuusmittauksilla saadaan esille kantavuudeltaan heikoimmat tien kohdat. Kantava metsätie takaa metsänomistajalle kilpailukykyiset leimikot ja tukkirekan kuljettajalle vähemmän sydämen tykytystä, sanoo metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen Suomen metsäkeskuksesta.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...