0

Savisuon ympäristömääräykset eivät muuttuneet KHO:ssa

Kerimäellä olevan Savisuon turvetuotanto-alueen toiminnan lopettamista koskeviin ympäristömääräyksiin ei tullut muutosta Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä.
KHO hylkäsi Vapo Oy:n ympäristölupaa koskevan valituksen, jonka teki Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunta. Lautakunta vaati turvesuon toiminnan lopettamiselle tiukempaa vesistötarkkailua ja parempia vesiensuojelurakenteita, mitä Itä-Suomen aluehallintovirasto kolme vuotta sitten edellytti lupapäätöksessään.
Turvetuotanto Savisuolla on päättynyt jo vuonna 2010. AVI edellytti, että suon kuivatusvedet johdetaan nykyisten lietekuoppien, pidättimien, virtaamanrajoittimien ja laskeutusaltaiden kautta Rauvanjärveen syyskuuhun 2016 saakka.
Vesistövaikutusten tarkkailuvelvoite laskuojissa ja Puruvedessä lähellä olevassa syvänteessä ulottui niin ikään syyskuuhun 2016 asti.
Rakennus- ja ympäristölautakunta on vaatinut, että Vapon olisi rakennettava parasta käyttökelpoista tekniikkaa edustavat, ja myös rankkasateille mitoitetut vesiensuojelurakenteet.
Lautakunnan mielestä myös vesistövaikutusten tarkkailuvelvoite olisi pitänyt ulottaa pidemmälle ajalle, niin kauan kuin vesistövaikutuksia esiintyy. Lautakunnan näkemyksen mukaan toiminnasta on vaikutuksia vesistöön niin pitkään, kunnes kasvillisuus peittää suon.
Kolmas vaatimus koski valuma-alueen vaikutuksista tehtävää Natura-arviointia.
Lautakunta hävisi kiistan ensin hallinto-oikeudessa ja nyt KHO:ssa. KHO:n mukaan uusien vesiensuojelurakenteiden edellyttäminen ei ole perusteltua, koska kyse on vanhan toiminnan lopettamisesta.
Turvesuon kuormituksesta ei ole osoitettu aiheutuvan ympäristön merkittävää pilaantumista, eikä vaikutuksia Puruveden Natura-alueeseen. Näin ollen tarkkailun jatkaminen kuusi vuotta toiminnan päättymisen jälkeen on riittävää.
KHO toteaa kuitenkin, että tarkempi seuranta ja jälkihoitomääräykset voivat osoittautua tarpeellisiksi, jos olosuhteet muuttuvat merkittävästi ja jo päättyneestä toiminnasta voi aiheutua Puruvedessä merkittävää pilaantumista.
Tilanne on KHO:n mukaan arvioitavissa Puruveden vesienhoidon yleissuunnitelmaan perustuvassa vesistökuormituksen vähentämishankkeessa. Uusi tutkimustieto voi myös yleisesti antaa aihetta kehittää turvetuotantoalueiden jälkihoidon vakiintuneita käytäntöjä.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...