0

Putikon uusi kaava suojaa arvoympäristöä – tavoitteena taajaman kehittäminen kulttuuriympäristöä kunnioittaen

Lähiaikoina tulee nähtäväksi Punkaharjun Putikon uusi asemakaavaehdotus. Pitkään työstetyllä kaavamuutoksella halutaan tarkistaa alueen maankäyttö vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita.
Nykyinen, vuonna 1986 vahvistettu rakennuskaava sisältää paljon aluevarauksia, jotka ovat jääneet toteutumatta. Niiden säilyttämiselle ei nähdä enää perusteita.
Uusi kaava poistaa muun muassa pehmeällä maaperälle osoitettuja rakennustontteja. Myös joitakin teollisuusaluevarauksia on poistettu Teollisuustien varresta.
Ylätalon kortteli muuttuu maatilojen talouskeskuksesta matkailua palvelevien rakennusten kortteliksi. Putikkoon tulee myös uusi matkailuun varattu RM-1 alue.

Asemakaavaa leimaa valtakunnallisesti merkittävän rakennetun ja kulttuuriympäristön turvaaminen. Kaavamuutosalue on yhteensä noin 167 hehtaaria.
Kylämiljöön arvojen säilyttämistä kuvaa se, että alueella on kaikkiaan peräti 59 suojeltavaa rakennusta.
Entinen Putikon sahan alue säilytetään edelleen teollisuusalueena.
Muutoksia tulee liikenneväyliin. Asemarakennuksen vierestä tulee uusi katuyhteys Vaihdekuja ja Putikontieltä poistetaan yleisen tien merkintä.
Laaksotien, Kyläsepäntien ja Ylätalontien leveys ja muoto on kaavamääräysten mukaan säilytettävä raittimaisena.
Leikkikentän paikka siirretään urheilukentän lähelle ja alueella kaavoitetaan yhteinen ranta-alue.

Putikon asemakaavaluonnos oli nähtävillä jo kesällä 2014. Luonnoksesta saatiin lukuisia lausuntoja ja huomautuksia, joiden pohjalta kaavamääräyksiin ja alueiden käyttötarkoituksiin tehtiin useita muutoksia.
Etelä-Savon ely-keskus katsoi, että alueen erityisarvot edellyttävät tarkempaa rakentamisen ohjausta sekä uudis- että korjausrakentamisen osalta.
Luontoselvityksessä ilmeni muun muassa, että alueen vanhempi rakennuskanta toimii lepakoiden päiväpiiloina ja mahdollisesti talvisina horrostamispaikkoina joiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Tämä tulee huoioida esimerkiksi suunniteltaessa rakennusten purkamista.
Kaavassa painotetaan, että suojeltavien rakennusten arvojen säilyminen vaatii asukkaiden ja kiinteistönomistajien yhteistyötä. Toiveena on, että kylämiljöön kannalta tärkeät rakennukset saataisiin käyttöön ja korjatuksi.

Putikon kylä on syntynyt 1880-luvulla alueella toimineen sahateollisuuden vaikutuksesta.
Merkittävä sahateollisuus alueella päättyi 1980-luvun loppuun mennessä. Putikko on muuttunut elinvoimaisesta tehdasyhdyskunnasta hiljaiseksi taajamaksi työpaikkojen ja palvelujen vähetessä kylältä. Teollisuustoiminnan jälkeen Putikossa on panostettu matkailun kehittämiseen.
Asuntorakennuskannassa näkyvä ajallinen kerroksisuus kertoo teh-dasyhdyskunnan historiasta. Suuri osa vientisahatoiminnan yhteyteen rakennetusta rakennuskannasta on säilynyt nykyhetkiin asti.
Putikon sahayhdyskunta on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Aluerajaus käsittää koko Putikon taajaman.
Putikon kyläkeskustassa asuu nykyään noin 250 asukasta.
Suojeltavien rakennusten arvojen säilyminen vaatii asukkaiden ja kiinteistönomistajien yhteistyötä.
Alueella on kaikkiaan peräti 59 suojeltavaa rakennusta.
 

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...