0

GTK tutkii Enonkosken kirkonkylän tuntumassa kalliopohjavesiä

Geologinen tutkimuskeskus GTK tulee tekemään heti elokuun alussa Enonkoskella räjäytysseismisiä luotauksia Hyypiänniemen itäosassa, Tontonmäen pohjoispuolella sekä Päiväkylän alueella kallioperän ruhjevyöhykkeiden paikantamiseksi.
Luotauksissa käytetään pieniä dynamiittipanoksia, jotka upotetaan muutaman kymmenen senttimetrin syvyyteen. Räjäytyspisteitä tarvitaan noin 3–5 kappaletta per tutkimuslinja. Käytännössä luotausta ei havaitse kuin aivan räjäytyspisteen vieressä, eikä tutkimuksista jää jälkiä maastoon. Luotaustulosten perusteella päätetään sitten mahdollisista kallioporauspaikoista.
GTK:n ilmoituksen mukaan maanomistajilta pyydetään luvat tutkimusten tekemiselle ja tutkimukset toteutetaan niin, että niistä ei ole mitään haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.
Enonkoskella tehtävien tutkimusten tavoitteena on selvittää Enonkosken kirkonkylän lähiympäristön kalliopohjavesivaroja ja niiden käyttökelpoisuutta lähinnä mahdollista varavedenottoa silmälläpitäen. Riittävän runsastuottoisen ja samalla laadultaan hyvän kallioporakaivon paikantaminen edellyttää geologisia, hydrogeologisia ja geofysikaalisia tutkimuksia.
Ensimmäisessä vaiheessa alueelle tehtiin lentogeofysiikkaan ja korkeusmalliin perustuva alustava ruhjetulkinta, jonka jälkeen mielenkiintoisimmat alueet kartoitettiin maastossa ja niille suunniteltiin räjäytysseismisiä luotauksia mahdollisten ruhjevyöhykkeiden sijainnin ja laadun tarkentamiseksi.
Kalliopohjavettä on yleisesti hyödynnetty yksityistalouksien vedenhankinnassa etenkin silloin kun maaperän käyttökelpoiset pohjavesivarat ovat vähäiset tai huonolaatuiset. Yhdyskuntien vedenhankinnassa kalliopohjaveden käyttö on kuitenkin ollut harvinaisempaa johtuen osittain kalliopohjavesitutkimusten työläydestä, mutta osittain myös tiedon puutteesta.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...